Zazai

human, homeland, life

  1. Deutsch

  2. English

  3. Pashto